Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Econòmica

Informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació de caràcter estadístic

Dins d'aquesta categoria es publica la següent informació de caràcter econòmic:

  • Informació sobre els contractes: el seu objecte, durada, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través dels quals s'hi haja publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment, identitat de l'adjudicatari, modificacions del contracte, desistiment i renúncia dels contractes.
  • Convenis subscrits: parts signatàries, objecte, termini de durada, modificacions, obligats a la realització de les prestacions i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes. També es publiquen les encomanes de gestió, identificant el seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i subcontractacions realitzades.
  • Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
  • Informació de caràcter pressupostari, identificant les principals partides assignades als diferents organismes i entitats i incloent el seguiment de la seua execució.
  • L'informe anual sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, previst en l'article 17.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
  • Informació sobre els comptes anuals, així com els informes d'auditoria i fiscalització dels quals siguen objecte. Retribucions íntegres percebudes anualment pels alts càrrecs. La publicació es realitza respecte de les retribucions percebudes en l'exercici immediatament anterior
  • Resolucions de compatibilitat que siguen concedides als empleats públics així com les autoritzacions per a l'exercici d'activitats privades concedides a un alt càrrec una vegada haja cessat del seu lloc públic.
  • Informació de caràcter estadístic que permeta valorar el nivell de compliment i la qualitat dels serveis públics per ells prestats.